شرکت ها

مراحل ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت
ممکن است خیلی از شما عزیزان قصد ثبت شرکت داشته باشید اما از مراحل کار و قوانین آن هیچ اطلاعی نداشته باشید ؟! در این مطلب سعی شده است تمامی اطلاعات اولیه  جهت ثبت شرکت های مختلف گردآوری شود. انواع شرکت‌ و مراحل ثبت شرکت این مطلب که راجع به ثبت شرکت های تجاری است؛ ‌ابتدا به معرفی مختصری از شرکت‌های تجاری هشت‌ گانه (سهامی عام‌، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی) پرداخته، سپس مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر شرکت را نام برده و بعد از آن رویه‌ی عملی مراحل ثبت شرکت را به طورکلی توضیح خواهیم داد. 1- تعریف شرکت سهامی عام‌ شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام: الف ) ‌مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ها: دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین ب ) مدارک لازم جهت تأسیس شرکت: دو نسخه اظهارنامه دو نسخه اساسنامه دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.) آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.) گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز 2- تعریف شرکت سهامی خاص شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین،تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود. مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص: دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری‌) ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها. مراحل ثبت شرکت  3- تعریف شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود. مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود: دوبرگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود دوبرگ شرکت نامه دو نسخه از اساسنامه دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز. 4- تعریف شرکت تضامنی شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی: دو برگ تقاضانامه دو برگ شرکت‌نامه دو نسخه اساسنامه فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز . 5- تعریف شرکت مختلط غیرسهامی شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.   مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی : یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد ) اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند. مراحل ثبت شرکت 6- تعریف شرکت مختلط سهامی شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت: یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه اسامی مدیر یا مدیران شرکت نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 ،41 و 44 نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی 7- تعریف شرکت نسبی شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» ضروری است. مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی : یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد) 8- تعریف شرکت تعاونی به موجب ماده‌ی17 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند. تبصره: در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. مطابق ماده‌ی 26 همان قانون: «تعاt; طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند 2 ماده‌ی 32) موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصره‌ی ماده‌ی 51) مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند 28 ماده‌ی 66 و بند 4 ماده‌ی 51)   – اولین هیأت مدیره‌ی منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید. – لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌ی تأسیس شرکت، نباید کمتر از 51 درصد کل سرمایه‌ی شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه‌ی آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. (ماده‌ی 21) رویه‌ی عملی مراحل ثبت در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، فرم نمونه‌ی اسناد فوق‌الذکر، موجود است. می‌توان این فرم‌های نمونه را از اداره‌ی مذکور تهیه و تکمیل‌کرده و ذیل تمام اوراق باید توسط همه‌ی شرکا (مؤسسین) امضا شود. سپس هزینه‌ای بابت تعیین نام شرکت به بانک واریز کرده و چند نام،‌ که واژه‌ی بیگانه نبوده، فاقد سابقه‌ی ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد؛ انتخاب کرده و به «واحد تعیین نام» ‌اداره‌ی مذکور، معرفی و موافقت آن واحد را درباره‌ی نام تعیین شده اخذ کرده،سپس همه‌ی مدارک به «‌قسمت پذیرش مدارک»‌ اداره‌ی مزبور، تحویل و رسید دریافت می‌شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می‌شود. لازم به تذکر است که امر تعیین نام، فقط در تهران انجام می‌شود و شرکت‌هایی که در سایر شهرها ثبت می‌شوند؛ نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می‌شوند. در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اقدام به تهیه‌ی پیش‌نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می‌شود. جهت تعیین حق‌الدرج آگهی باید به «نمایندگی روابط عمومی» ‌مراجعه کرد. لازم به ذکر است درصورتی‌که کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، استعلام می‌نماید. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی، معین می شود؛ ‌به بانک و حساب تعیین‌شده، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حق‌الثبت و حق آگهی را به «‌واحد حسابداری» ‌اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگه‌ی تقاضانامه، درج می‌کند و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تحویل و شرکت، ثبت‌می‌شود و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا وکیل رسمی شرکت، اخذ می‌گردد. سپس دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده‌ی شرکت، ضبط و نسخه‌ی دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند «سند ثبت شرکت» ‌است. در نهایت، متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به «واحد روابط عمومی» ‌مستقر در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخه‌ی دیگر را به دفتر یک روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم کند. با توجه به ماده‌ی 6 نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده‌ی 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه‌ی شرکت‌نامه و منضمات آن، توسط اداره‌ی ثبت در روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود. تذکر1: اظهارنامه‌ی ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تهیه شود. برای دریافت اظهارنامه‌ی مزبور باید تقاضانامه‌ای دایر بر قصد تأسیس شرکت، تنظیم شود. تذکر2: مرجع ثبت شرکت‌ها در تهران «اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی»‌ که از دوایر اداره‌ی ثبت اسناد و املاک است؛ می‌باشد و در خارج از تهران‌ «‌اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره‌ی ثبت اسناد وجود ندارد؛ دفترخانه‌ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور، وجود نداشته‌باشد؛ دفتر دادگاهِ محل است. در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تأسیس اداره یا شعبه‌ی اسناد در محل مذکور، شرکت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند. (تبصره و ماده‌ی 2 نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه) تذکر3: شرکت‌نامه‌ی مذکور باید به صورت رسمی باشد. شرکت‌نامه نیز حاوی اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه است. به موجب ماده‌ی 5 قانون طرح اصلاحی آیین‌نامه‌ی ثبت شرکت‌ها مصوب شهریور ماه 1340، اداره‌ی ثبت شرکت‌ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت شرکت‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌های اسناد رسمی هستند و از این‌رو برای تنظیم شرکت‌نامه‌ی رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانه‌ی اسناد رسمی نیست. تذکر4: در صورت‌جلسه‌ی مذکور، نکات ذیل درج می‌گردد: ‌زمان تشکیل جلسه، ‌تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت‌نامه به تصویب و امضای کلیه‌ی شرکای شرکت رسیده است؛ تعیین و تصریح اعضای هیأت مدیره و مدت مدیریت آنها، تعیینِ دارندگانِ حق امضای اسناد تعهدآور شرکت، تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضای صورت‌جلسه‌ی مذکور، ‌قبول سِمت می‌نمایند؛ تصریح به مبلغ سرمایه‌ی شرکت و پرداخت آن از طرف کلیه‌ی شرکا و تحویل آن توسط مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایه‌ی شرکت، تعیین شخصی برای انجام کارهای لازم برای ثبت شرکت. —————————– منابع 1) دمرچیلی، محمد، حاتمی، علی و قرائی، محسن (1381). قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوم، انتشارات میثاق عدالت،. 2) عرفانی، محمود (1381). حقوق تجارت، جلد دوم، نشر میزان. 3) عرفانی، محمود (1370). قوانین تجارت، انتشارات جهاد دانشگاهی. ۶ راه خانگی برای سفید کردن دندان‌ها
آگهی استخدام شرکت سازه اطلاعات سامان
آگهی استخدام شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان از متخصصین محترم فناوری اطلاعات و رشته های مرتبط در شاخه های زیر دعوت به همکاری می نماید:   کارشناس پشتیبانی مسلط به فناوری وب و پایگاه داده و استاندارد ها و ابزارهای مرتبط و دارای تجربه در زمینه راه اندازی و راهبری پورتالها و وب سایتهای اینترنتی. متخصص شبکه دارای تخصص و تجربه در زمینه سرورهای Linux ، امنیت در شبکه و سیستم عامل، راهبری شبکه های محلی و راهبری میزبانی وب . برنامه نویس وب تجربه عملی در برنامه نویسی به زبان PHP امتیاز مثبت محسوب می شود. کارشناس فروش دارای تجربه و تسلط در عرضه محصولات نرم افزاری بویژه در حوزه وب. از علاقه مندان تقاضا می گردد رزومه خود را به آدرس job@sis-eg.com ارسال نمایند. لطفا جهت ارسال رزومه از قالب فایل ذیل استفاده نمایید : دریافت قالب ارسال رزومه منبع : MihanWork ۶ راه خانگی برای سفید کردن دندان‌ها
بازسازی فضای داخلی شرکت رویا، مکانی برای فروش بیشت
بازسازی فضای داخلی شرکت رویا، مکانی برای فروش بیشت
بازسازی: در طراحی فضاهای اداری هنگامی که تصمیم گرفته می شود، این فضا به صورت مشترک مکانی فروشگاهی برای عرضه ی محصولی مشخص باشد روند طراحی، مسیری تازه به خود می گیرد. در نظر گرفتن فضایی برای به نمایش گذاشتن محصول مورد نظر، طراحی داخلی اداری برای جذب مشتری بیشتر را می طلبد. چیدانه در این مطلب قصد دارد شما را با بازسازی فضای داخلی شرکت رویا نمونه ای موفق از ترکیب فضای اداری و فروشگاهی آشنا کند. کامبیز آذرخویش، و سارا آذرخویش طراحان این پروژه ایده اصلی طراحی این فضا را بر پایه نمایش بهتر محصولات گذاشته اند. برای آشنایی بیشتر با این پروژه با ما همراه باشید.
دوربین مداربسته
انتخاب مبلمان برای اداره یا شرکت
انتخاب مبلمان برای اداره یا شرکت
انتخاب مبلمان اداری در تمام شرکت های خصوصی و دولتی بستگی زیادی به سبک ارائه خدمات و میزان مخاطبان دارد. ممکن است از مبل اداری در مطب یک پزشک و یک دفتر حقوقی استفاده شود. قدر مسلم انتخاب مبلمان مناسب برای اتاق رئیس یک بانک و یا ایجاد اتاق کنفرانس در یک شرکت بین المللی یا سالن انتظار در شرکت ها و ادارات دارای معیارهای متفاوتی است.
اهالی فن چیدانه: ۱۰ شرکت معماری و طراحی داخلی در ا
اهالی فن چیدانه: ۱۰ شرکت معماری و طراحی داخلی در ا
معماران برجسته: امروز وقتی قسمت مشاوره دکوراسیون چیدانه را نگاه می کردم، متوجه شدم که خیلی از سوالات درباره آشنایی با شرکت های معماری و طراحی داخلی بوده است، به همین دلیل تصمیم گرفتم تا سری به قسمت اهالی فن چیدانه بزنم و تعدادی از شرکت های معماری و طراحی دکوراسیون را که پروژه های آن ها را در قسمت پروژه های برجسته وجود دارد، به شما معرفی کنم پس با چیدانه همراه باشید تا با ۱۰ شرکت طراحی معماری در ایران آشنا شویم.
بازسازی فضای داخلی شرکت رویا، مکانی برای فروش بیشت
بازسازی فضای داخلی شرکت رویا، مکانی برای فروش بیشت
بازسازی: در طراحی فضاهای اداری هنگامی که تصمیم گرفته می شود، این فضا به صورت مشترک مکانی فروشگاهی برای عرضه ی محصولی مشخص باشد روند طراحی، مسیری تازه به خود می گیرد. در نظر گرفتن فضایی برای به نمایش گذاشتن محصول مورد نظر، طراحی داخلی اداری برای جذب مشتری بیشتر را می طلبد. چیدانه در این مطلب قصد دارد شما را با بازسازی فضای داخلی شرکت رویا نمونه ای موفق از ترکیب فضای اداری و فروشگاهی آشنا کند. کامبیز آذرخویش، و سارا آذرخویش طراحان این پروژه ایده اصلی طراحی این فضا را بر پایه نمایش بهتر محصولات گذاشته اند. برای آشنایی بیشتر با این پروژه با ما همراه باشید.
بازسازی فضای داخلی شرکت رویا، مکانی برای فروش بیشت
بازسازی فضای داخلی شرکت رویا، مکانی برای فروش بیشت
بازسازی: در طراحی فضاهای اداری هنگامی که تصمیم گرفته می شود، این فضا به صورت مشترک مکانی فروشگاهی برای عرضه ی محصولی مشخص باشد روند طراحی، مسیری تازه به خود می گیرد. در نظر گرفتن فضایی برای به نمایش گذاشتن محصول مورد نظر، طراحی داخلی اداری برای جذب مشتری بیشتر را می طلبد. چیدانه در این مطلب قصد دارد شما را با بازسازی فضای داخلی شرکت رویا نمونه ای موفق از ترکیب فضای اداری و فروشگاهی آشنا کند. کامبیز آذرخویش، و سارا آذرخویش طراحان این پروژه ایده اصلی طراحی این فضا را بر پایه نمایش بهتر محصولات گذاشته اند. برای آشنایی بیشتر با این پروژه با ما همراه باشید.
شرکت NEC و ابداع راهکار جدیدی برای سیستم های احرا…
شرکت NEC و ابداع راهکار جدیدی برای سیستم های احرا…
در حال حاضر تلفن هوشمند از طریق چند راه مختلف می تواند هویت کاربر خود را شناسایی کند. متداول ترین راه، استفاده از حسگر اثر انگشت است در حالی که برخی موبایل ها نظیر پرچمداران لومیا، از سنسور شناسایی عنبیه چشم کاربر استفاده می کنند. امروز ولی شرکت NEC خبر از تکنولوژی دیگری می دهد که موبایل، می تواند از طریق فرُم اختصاصی گوش هر شخص، هویت او را شناسایی کند. نحوه طنین انداز شدن یک آوا در گوش هر شخص متفاوت است. این طور که مشخص شده، نحوه طنین انداز شدن یک آوا در مجرای گوش اشخاص پروسه ای است که به اشکال مختلف انجام شده و برای هر شخص متفاوت است. شرکت ژاپنی NEC ایربادهایی را توسعه داده که دارای میکروفون هم هستند و توسط همین میکروفون، نحوه طنین انداز شدن آوا را در گوش کاربر مقیاس گیری نموده و او را شناسایی می کنند. نکته جذاب این تکنولوژی، این است که پروسه شناخته شدن کاربر و احراز هویت او، کمتر از یک ثانیه زمان می برد و در ۹۹ درصد موارد نیز عملکرد صحیحی دارد. «شیگکی یاماگاتا» (Shigeki Yamagata) یکی از مدیران ارشد NEC در رابطه با این تکنولوژی می گوید:‌ «اسکن مجرای گوش، به گونه ای عمل می کند که نیاز نیست خود کاربر، بخشی از بدنش را در برابر اسکن ها قرار داده و سپس عملیات احراز هویت انجام شود. این سیستم به گونه ای کاملا طبیعی عمل نموده و در هنگام حضور در محل کار، شخص می تواند ایرباد را درون گوش خود قرار داده، احراز هویت شود و به مکالمه بپردازد.» NEC امیدوار است این تکنولوژی تا سال ۲۰۱۸ به شکل تجاری، در گجت ها مورد استفاده قرار گیرد. البته اینطور که به نظر می رسد، شرکت یاد شده تکنولوژی مورد بحث را توسعه می دهد تا در زمان های خاص از آن استفاده شود؛ برای مثال، زمانی که یک شخص تصمیم دارد مکالمه تلفنی محرمانه ای با شخص دیگری داشته باشد. بر همین اساس، NEC اشاره نکرده که تکنولوژی توسعه یافته از سوی او، اینک قادر است جایگزین سنسورهای شناسایی اثر انگشت در موبایل های امروزی شود.
شرکت Fossil از ساعت هوشمند خود رونمایی کرد
شرکت Fossil از ساعت هوشمند خود رونمایی کرد
ساعت سازان سنتی معمولا میلی ندارند تا وارد بازار تکنولوژی و ساخت ساعت های هوشمند شوند اما امروز، شرکت Fossil از طرح خود برای توسعه خط تولید Fossil Q صحبت کرد. سری Fossil Q شامل یک سری دستگاه پوشیدنی و دیجیتالی خواهد بود و پرچمدار آن ها مجهز به اندروید پوشیدنی است. در ادامه با دیجیاتو همراه باشید. از چهار ساعت سری Q، سه تای آن ها ساعت هایی با صفحه آنالوگ و یک سری ابزار الکترونیکی درون بندهای خود هستند که فعالیت های روزانه را ثبت و ضبط می کنند. Q Reveler و Q Dreamer با قیمت 125 دلار و Q Grant در محدوده قیمت 175 الی 195 دلار به فروش می رسد. این ساعت ها از تاریخ 25 اکتبر برابر با 3 آبان ماه آماده عرضه خواهند بود و هر سه از طریق اپلیکیشن فسیل با سیستم عامل های اندروید و iOS همخوانی خواهند داشت. این اپلیکیشن به کاربر اجازه می دهد تا اعلان ها و نتایج ثبت شده توسط سنسورها را، هم روی ساعت و هم روی تلفن همراه مشاهده کند. اما مهم ترین محصولی که فسیل برای رونمایی دارد، یک پرچمدار اندرویدی به نام Q Founder است. ساعتی که نمایشگری لمسی دارد و اندروید پوشیدنی روی آن نصب شده و چیپ اینتل به آن قدرت می بخشد. هنوز تاریخ عرضه دستگاه مشخص نشده اما فسیل می گوید به زودی و در فصل تعطیلات آخر سال، این دستگاه 275 دلاری را به بازار می فرستد. قیمت Q Founder نسبت به ساعت هوشمند رقبایی نظیر موتورولا و هوآوی اندکی کمتر است. با این حال، فسیل تنها شرکت سنتی ساعت سازی نیست که اقدام به تولید پوشیدنی های هوشمند نموده. چندی پیش شرکت Tag Heuer هم از عرضه ساعت لوکس خود در ماه نوامبر خبر داد.
دیجی گرد: گشت و گذاری در شرکت Anetwork
دیجی گرد: گشت و گذاری در شرکت Anetwork
دیجی گرد یکی از بخش های نسبتا جدید دیجیاتو است که در نظر دارد مخاطبان را با فرهنگ سازمانی و محیط داخلی شرکت های ایرانی آشنا سازد. در دیجی گرد، دوربین دیجیاتو به داخل شرکت های مختلف می رود و سعی می کند تا در فضایی صمیمی، آنچه که در درون یک سازمان رخ می دهد را به تصویر کشد. این روزها فرهنگ شرکت های با گذشته تفاوت بسیاری دارد؛ مدیران هر مجموعه تلاش می کنند تا با ایجاد فضایی با طراوت، فضایی ایده آل را برای کارمندانشان رقم زنند و شرایط را به نحوی رقم زنند که کارمندان با نهایت بازدهی به انجام فعالیت های خود بپردازند. پس از اینکه در اولین قسمت دیجی گرد، به بازدید شرکت Fax.ir رفتیم، برای قسمت دوم تصمیم گرفتیم تا نگاهی به درون مجموعه Anetwork بیندازیم. در ادامه مطلب با دیجیاتو همراه باشید. Anetwork یک شرکت فعال در زمینه تبلیغات اینترنتی است که در سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را شروع کرده و از آن زمان توانسته نام خود را به عنوان یکی از بازیگران عرصه تبلیغات کلیکی جای بیندازد. این مجموعه هم اکنون بیش از ۳۰ کارمند دارد و خدمات خود را در اختیار بیش از ۳ هزار مشتری قرار می دهد. Anetwork طبق گفته مدیرانش در حال حاضر تبلیغات خود را در بیش از ۱۲ هزار وبسایت به نمایش می گذارد و بستر مناسبی برای درآمدزایی سایت اینترنتی به شمار می رود. در ویدیو ۱۸ دقیقه ای زیر می توانید با این شرکت بیشتر آشنا شوید. (شما می توانید ویدیو زیر را در دو کیفیت 360p و 720p مشاهده نمایید)