منطقه و يژه اقتصادي شيراز با ارتفاع1460 متر از سطح دريا. فسا، كيلومتر 4 ... صنعتي با شركت هاي بين المللي. □. حمايت از ..... تبصره- اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير. قوانين و ..... 6-شركت نيتل پارس ) توليد انواع كاتاليست هاي معدني و.