انجمن های صنفی و تشکلها. ... کارفرمائی شرکتهای ساختمانی تاسیساتی استان سمنان. ساختمان و تاسیسات ... شاهرود بعداز شهرک صنعتی دفتر انجمن. 3323335- ...