شرکت مینرال تولید کننده آب معدنی و دوغ های بدون گاز در جنوب کشور.