کافیه یکی از اعضای کانال شبکیه باشند … پس در کانال رسمی […] اخبار شبکیه.