لازم به ذکر است در فاز بعدی، ارائه اطلاعات مجوزهای معدنی ، واحدهای صنفی، انبار و سردخانه، کارت بازرگانی و ثبت سفارش در دستور کار قرار دارد که پس از تکمیل ...