شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی. سهامداران حقیقی. سایر سهامدارن حقوقی. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران. صندوق بازنشستگی کشور. شرکت سرمایه گذاری صندوق ...