0916449---8 از سال89مشترک همیارنت هستم,کیفیت و مشتری مداری شرکت عالی ... 0917189---7 ... at Speedtest.net. © 2013, شرکت شيراز هميار، تمامي حقوق محفوظ است.