آب انار و آب آلبالو شركت سرخ نارگل نوشان. كارون ..... شرکت سرخ نارگل نوشان و شرکت پخش چشمه ایلیا .... با توجه به نامه شماره 2259477 مورخ 1/7/92 معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز .... شرکت آب معدنی ورسک سواد کوه.