آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری ..... مقایسه روش های زمین آماری در برآورد شوری خاک سطحی (مطالعه موردی:هشتگرد استان البرز) ... بررسی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت های تعاونی کشاورزی (مطالعه موردی: شرکت های تعاونی ... زیست سنجی آزمایشگاهی روغن معدنی روی توده های سنین مختلف و ماده های بالغ شپشک مومی ...