نام ونام خانوادگی/شركت: سید مهدی موسوی ( پرشیا صنعت الکترونیک) ... انجام پروژه های مشاوره و اتوماسیون صنعتی: آلاله- آبمعدنی کاپیتان- عالیس ... سامان در خط و تولید نوشیدنیها به روش کانتی نیوش : خوش فرم توس- خوشگوار مشهد- چشمه نوشان خراسان.