سهام طلایی, توسعه و عمران کرمان. ... با تكيه بر فعاليت‌هاي اقتصادي حاكم بر شرايط موجود در شركت، بر پايه سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي در حوزه بهره‌برداري در صنايع انرژي،  ...