... این رده در کل حاوی ۴ زیررده است. ء. ◅ افراد برکشایر هاتاوی (خالی). ک. ◅ کارمندان شرکت برکشایر هاتاوی (۴ ص) ... ش. شرکت کوکاکولا. گ. گایکو · بیل گیتس. م.