برنامه ريزي در جهت فرهنگ سازي و توسعه استفاده كاربردي از فناوري اطلاعات. ... ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط به حوزه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در كيش. ... توسعه و به‌روزرساني وب سايت سازمان و تخصيص فضاي وب براي سايت شركت ها و  ...