18 ژانويه 2017 ... شرکت شیمی دارویی داروپخش در مدت 9 ماه منتهی به 30 آذر ماه 95، با شناسایی 745 ریال سود به ازای هر سهم، معادل 79 درصد از.