18 سپتامبر 2016 ... وی خاطرنشان کرد: شرکت داروسازی ایرانی اکتوورکو از جانب مرک به تولید محصولات مورد نیاز بیماران دیابتی با نام گلوکوفاژ و همچنین اخیراً به ...