شرکت های تامین کننده این دارو در کشور. HEXAL · داروسازی ... داروسازی اکتوورکو [ ایران ]. قرص زولیور 10 میلی ... داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]. قرص زولبیوم 10  ...