خلاصه به فارسی: هدف:هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رفتار اتلاف اجتماعی و ابعاد شخصیت در مدیران و کارکنان شرکت صنایع هفت الماس و استیل البرز در شهر تهران ...