شهر اردبیل مرکز استان اردبیل، واقع در شمالغربی ایران است. این شهر از سردترین شهرهای ایران بوده که دارای زمستان‌های سرد و تابستان‌های ملایم است. به لحاظ مرزی در ...