کارخانجات ماشین سازی اصفهان. زير مجموعه: صنایع ماشین سازی و ساخت تجهیزات. مدير عامل: جناب آقای مهندس حسین حاجی شفیعی. مدير R&D: سرکار خانم مهندس نسیم حاجی ...