ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﻓﺮاوان اﻳﺠﺎد ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . از ﻧﮕﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ. ﺷﺮﻛﺖ. ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ. داﻧﺶ. ﺑﻨﻴﺎن. ﺷﺮﻛﺖ. ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ. اي. ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ ... اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت. ﺗﺎﺑﻊ ﻗـﺎﻧﻮن. ﺗﺠﺎرت. ﻫﺴﺘﻨﺪ. و. ﺑﺎﻳﺪ. در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻮ .ﻧﺪ.