تاریخچه تاسیس شرکت فرآورده های گوشتی کاله آمل. ... یک جمله یا متن درباره کاله گوشتی به شماره 30006325 پیامک کنید و یا چنانچه عکسی با مضمون کاله آمل دارید به ...