25 آگوست 2016 ... موج های دریا بوق بلند و غریبی را به گوش اهالی شهر بوشهر رساند. ... و خانه های شیک سازمانی ارتش که اسراییلی ها در قالب شرکت "هدیش" می ساختندشان . ... و زمین تنیس و عمارت کلاه فرنگی و مزار آل عصفور و فانوس دریایی و طاق خونی و عمارت ... حتی لیره ای برای خطوط دریایی کشتیرانی ایتالیا منفعت به دست بیاورند!