شرکت همایش آفرینان جاوید با سالها سابقه درخشان حاصل از تجارب موفق در امر برگزاری همایش ها ،کنفرانس ها وکنگره های بزرگ ملي و ... صنایع غذایی اندیشه نوع قریشی.