شرکت فیشنر به عنوان یکی از شرکت‌های معتبر مشاوره‌ای برق دنیا و همچنین بانک ... پرپر شدن گل نوشکفته، ستایش قریشی، دو ملت افغانستان و ایران را در بهتی ...