پلیمران سازه صبا. زير مجموعه: صنایع غيرفلزي. مدير عامل: مرتضی ... وب سايت: http ://www.polimeran.com. زمينه هاي فعاليت: تولید قطعات پلاستیکی صنایع خودرو ...