در این حالت کافیست هر کدام از مراکز مشتری به نزدیکترین مرکز سپنتا ارتباط داده شده و شرکت سپنتا نیز کار انتقال دیتا بر روی بستر ایمن خود را بر عهده خواهد ...