شرکت های تعاونی سهامی خاص : شرکتی است که عضویت در آن منحصر به گروه های خاصی از قبیل کارگران، کارمندان، ایثارگران، زنان و... می باشد. در نتیجه سهام شرکت  ...