به سامانه پرسنلی شرکت جندی شاپور خوش آمدید. بخاطر بسپار. Caps Lock is on. ...... ............