حضور 34 ماه دفاع مقدس - معاون ستاد لشکر 21 امام رضا (ع) در زمان دفاع مقدس ... عضو هیات مدیره شرکت فراسوی شرق(ساختمانی و سرمایه گذاری) - دبیر ستاد حمایت از ...