هوازداهای شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا از نوع SPRAY-TRAY و به‌صورت عمودی (Vertical) و یا افقی (Horizontal) و همچنین خارجی (EXTERNAL) و یا مجتمع ...