7. رعايت الزامات ايمني، بهداشت و محيط زيست در تمامي فعاليت هاي شركت. سند چشم انداز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های ...