10 مه 2015 ... داروسازی آترا. www.atrapharmaco. ... تلفن تماس:####. کدپستی: ... هفتمین شماره فصلنامه انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران. تامین کنندگان.