ایده: امكان سنجي فراوري گياهان بومي و دارويي استان كرمان با رويكرد گياه كوَر ... موضوع شرکت فرآورده های گیاهی کرمان رویان گستر را در اسفند 1385 تاسيس كردند.