چینه نگاری حوادثی (Events stratigraphy) ... انواع حوادث چینه نگاری به قرار زیر هستند. ... قطعات در حدود یک متر قطر در قاعده تا رسوبات دانه ریز در قله سکانس تغییر ...