ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻠﻲ دادﻩ هﺎ. ي ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ آﺸﻮر. 114. زﻳﺴﺖ ﭼﻴﻨﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ و رﺳﻮب. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻧﺪ آﺸﻒ رود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺧﺎص ﺑﻪ زﻳﺎي .... آﻪ در ﺁن داﻧﻪ. هﺎي درﺷﺖ. ﺗﺮ از ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ. ﻃﻮر ﺷﻨﺎور ﻗﺮار دارﻧﺪ و. روي ﺁﻧﻬﺎ،. 39. ﻣﺘﺮ ﺁهﻚ ﻣﺎﺳﻪ. اي داراي ﻓﺴﻴﻞ ..... Scale 1:####National Iranian oil Company. Theran, Iran.