دانه چین پارس. ... عملکرد فارم شما با مصرف محصولات دانه چین پارس چگونه بوده است؟ عالی. خوب. متوسط. ضعیف. نظرات : 52. مشاهده نتیجه. ضعیف. 23%. متوسط. 10% ...