۱۳۹۴/۰۶/۳۰ گوناگون, نامه به زبان انگلیسی نظر بدهید. نمونه نامه قبول یک دعوت null c/ o 99 Henderson Drive Inverness IV1 1SA ۱۶/۶/۰۰٫ Dear Mrs Mayhew, It is very ...