30 مارس 2010 ... کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت: 2569. تعداد بازدید از ... سفیر. فعال در صنعت: فراورده های گوشتی. 2017 - 1395 پاک فارس. معرفی پاک فارس.