برگزاری دوره آموزشی تفکر سیستمی در شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران ... شركت آرمان انديشان ويرا مفتخر است كه مسئوليت برگزاري دوره هاي بدو استخدام و حين  ...