... شرکت پلی‌اکریل اصفهان، شرکت قند نقش جهان، شرکت چینی زرین ایران، و. .... علاقه داشته و اصتلاحا *شاه دوست* یا به زبان ترکی شاهسون بودند وعلاقه شدید به شاه  ...