... اصحاب رسانه شهرستان پاوه · بازدید فرماندار شهرستان سرپل ذهاب از اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان · بازدید و بازرسی از شرکت توزیع برق شهرستان روانسر.