آدرس مجتمع شرکت پتروشیمی فارابی: بندر امام خمینی(ره): صندوق پستی 153 ماهشهر: صندوق پستی 171. تلفن های مجتمع: ریاست مجتمع: 2341769-0615. مرکز تلفن: ...