16 ژوئن 2015 ... شرکت صنایع بسته بندی مبتکران فجر گلستان – صباح کارتن ... شرکت صنایع بسته بندی مبتکران فجر گلستان در سال ۱۳۹۳ به منظور تامین ...