7 دسامبر 2016 ... 3ZEHN طراحی و اجرای غرفه شرکت "فرایند شبکه خاورمیانه" در نمایشگاه بین المللی مشهد، سال 1389 غرفه شرکت فرایند شبکه خاورمیانه معماری,ذهن سوم ...