شرکت صنایع آلومینیوم هزار با هدف تولید ورق و فویل آلومینیوم برای مصارف صنعتی و ... مجتمع کارخانجات آلومینیوم هزار در شهرک صنعتی شماره 2 کرمان در زمینی به ...