شرکت GPS Marshal. 10. سامانه رهگیری ناوگان. شرکت پخش وتوزیع دلوسه. 11. سامانه رهگیری ناوگان. شرکت اطلس دینا(چی توز). 12. سامانه پخش و توزیع هوشمند ...