شرکت دانش بنیان فراپاکس شیراز پیشگام در ارایه راهکار های نوین مورد نیاز صنایع مختلف. در این بخش به معرفی واحد های این شرکت پرداخته می شود.