ثبت تغییرات اینترنتی شرکت ... بعضی از تغییرات شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و بعضی از ... _ انتخاب نوع شرکت ( سهامی خاص، با مسؤلیت محدودو...)