با توجه به استقبال مشتریان از محصولات مشهد روستا، تصمیم به احداث یک کارخانه جدید گرفته شد. برای این موضوع خشک کن جدیدی از شرکت BINDER آلمان خریداری و ...